Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN V.O.F Tweewielercentrum Jac. Den Boer te Scherpenzeel

 

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft op door V.O.F. Tweewielercentrum Jac. Den Boer gevestigd te Scherpenzeel (TWC Jac. Den Boer) verder te noemen “gebruiker”, te leveren producten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

In deze algemene voorwaarden wordt met "de klant" bedoeld: iedere (rechts)persoon die bij of via gebruiker goederen bestelt en/of koopt.

Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

 

Totstandkoming en wijziging overeenkomst

Alle aanbiedingen en offertes door gebruiker, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is opgenomen. Eerst door schriftelijke (order)bevestiging van gebruiker of door feitelijke uitvoering door gebruiker komt een overeenkomst tot stand.

Alle aanduidingen in aanbiedingen, offertes of overeenkomsten en de bijlagen daarbij, zoals afbeeldingen, tekeningen, maten, gewichten, rendementen en kleuren en daarnaast de eigenschappen van eventueel verstrekte proefexemplaren strekken slechts ter indicatie.Afwijkingen komen derhalve niet voor rekening en risico van gebruiker.

Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van gebruiker ontheffen haar van de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.

 

Uitvoering van de overeenkomst

Levering vindt plaats volgens de geldende Incoterm: Ex Works (af fabriek). Indien de klant afname op het overeengekomen moment weigert, of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is gebruiker gerechtigd de producten voor rekening en risico van de klant op te slaan.

Goederen gelden als geleverd, zodra gebruiker de klant ervan in kennis heeft gesteld dat de zaken, al dan niet nog geheel of gedeeltelijk te monteren, bij gebruiker of bij een derde klaar staan om door de klant te worden afgehaald of om in opdracht van de klant te worden verzonden. Vanaf het moment van levering komen de geleverde zaken voor risico van de klant.

Indien partijen uitdrukkelijk overeenkomen dat gebruiker het transport van de producten verzorgt, zijn zowel de kosten als het risico van verlies of schade tijdens het transport voor rekening van de klant.

De opgave van leveringstermijnen in aanbiedingen, offertes, overeenkomsten of anderszins wordt door gebruiker steeds naar beste weten gedaan en deze termijnen zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend.

 

Prijzen

Alle prijzen zijn in euro’s en zijn inclusief btw. Eventuele bijzondere extra kosten betrekking hebbend op de import en/of inklaring van door gebruiker aan de klant te leveren zaken zijn niet bij de prijs inbegrepen en zijn derhalve voor rekening van de klant.

De in de aanbiedingen van gebruiker weergegeven bedragen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen en andere voor het prijspeil relevante factoren. Indien na de (order)bevestiging in één of meer van de genoemde factoren wijziging plaatsvindt, is gebruiker gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen. Indien krachtens de onderhavige bepaling tot prijsverhoging wordt overgegaan, en de verhoging bedraagt meer dan 10 % van het totale overeengekomen bedrag, heeft de klant het recht de overeenkomst binnen acht dagen nadat zij bekend is of kon zijn met de prijsverhoging schriftelijk te ontbinden.


Bij foutieve prijzen op de website kan gebruiker de verkoop altijd ontbinden.

 

Betaling

Betaling dient steeds plaats te vinden uitsluitend contant of per pin. Indien overeengekomen uiterlijk binnen 8 dagen na factuurdatum. De klant is niet gerechtigd om enige vordering op gebruiker te verrekenen met de door gebruiker in rekening gebrachte bedragen.

TWC Jac. den Boer heeft steeds het recht om af te leveren of geleverde zaken per deellevering te factureren.

Betaling geschiedt door storting of overmaking op een door gebruiker aangewezen bankrekening. Gebruiker heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door gebruiker, totdat de zekerheid verschaft is en/of de vooruitbetaling door gebruiker is ontvangen. Indien vooruitbetaling zou worden geweigerd, is gebruiker bevoegd de overeenkomst te ontbinden en is de klant aansprakelijk voor de daaruit voor gebruiker voortvloeiende schade.

Gebruiker is gerechtigd de afgifte van producten die zij voor de klant in verband met de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden onder zich heeft, op te schorten totdat alle door de klant aan gebruiker verschuldigde betalingen volledig zijn voldaan.

Wanneer betaling niet tijdig plaatsvindt, is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. De klant is aan gebruiker vanaf dat moment wettelijke handelsrente verschuldigd als bedoeld in artikel 6:119a BW.

Ingeval na het verstrijken van een bij schriftelijke aanmaning gestelde nadere betalingstermijn nog geen betaling ontvangen is, is de klant een boete verschuldigd gelijk aan 10 % van de door de klant aan gebruiker verschuldigde hoofdsom inclusief BTW, ongeacht of gebruiker buitengerechtelijke incassokosten heeft moeten maken en onverminderd het recht van gebruiker om schadevergoeding te vorderen.

Onverminderd de overige rechten van gebruiker uit hoofde van dit artikel, is de klant jegens gebruiker gehouden om de incassokosten te vergoeden die gebruiker heeft moeten maken en welke verder gaan dan het versturen van een enkele sommatie of het enkel doen van een – niet aanvaard - schikkingsvoorstel, het inwinnen van eenvoudige inlichtingen of het op gebruikelijke wijze samenstellen van het dossier. Deze kosten worden vastgesteld op basis van de op dat moment daarvoor geldende richtlijnen bij rechtbanken in Nederland.

De toepasselijkheid van artikel 6:92 BW is voor wat betreft het in dit artikel opgenomen boetebeding uitgesloten.

Garantie

Indien door gebruiker aan de klant garantie wordt verstrekt ten aanzien van de door haar geleverde of te leveren werkzaamheden of producten, zal zij zulks uitdrukkelijk schriftelijk aan de klant kenbaar maken. Bij gebreke van een dergelijke uitdrukkelijke schriftelijke kennisgeving kan de klant geen beroep doen op garantie, onverminderd diens wettelijke rechten die voortvloeien uit dwingendrechtelijke bepalingen.

Indien een beroep op garantie van de klant gegrond zou zijn, zal gebruiker de te leveren producten -naar de keuze van gebruiker- herstellen dan wel alsnog leveren zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de klant aantoonbaar zinloos zou zijn geworden. Indien gebruiker de klant mededeelt tot herstel te zullen overgaan, zal de klant de geleverde producten, op haar kosten en voor haar risico, weer ter beschikking stellen aan gebruiker.

Alle eventuele garantieverplichtingen van gebruiker vervallen indien fouten, gebreken of onvolkomenheden ten aanzien van die zaken het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik of beheer van geleverde zaken door de klant of door de klant ingeschakelde derden of indien die het gevolg zijn van een van buiten komende oorzaken zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade, of indien de klant of een derde zonder toestemming van gebruiker wijzigingen in de door gebruiker geleverde zaken heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen.

 

Op gebruikte stadsfietsen geld een garantie van 3 maanden vanaf een aanschafprijs van minimaal € 250,-

Op gebruikte E-bike's beneden de aanschafprijs van € 500,- wordt geen garantie gegeven.

 

Het afgesproken garantietermijn is geldig mits dit op factuur vermeld staat.

De afschijving van een accu is 10% per jaar, zowel op capaciteit als aanschafprijs.

Op gebruikte E-bike's geven wij geen garantie op de actieradius.

Gebruikte scooter / bromfietsen worden verkocht zonder garantie tenzij dit overeengekomen is met gebruiker en vermeld op aankoopfactuur.

Klant heeft het recht op beoordeling en proefrit van het object. Beoordeling door derde is na overleg met gebruiker mogelijk. Hieruit voorvloeiende kosten zijn voor klant.

Terugkoopregeling is mogelijk, hierbij wordt een afschrijving minimaal 10% per maand aangehouden.

 

Reclames

Eventuele klachten over een door gebruiker geleverd product, dienen terstond door de klant aan gebruiker schriftelijk en gemotiveerd te worden medegedeeld. Indien 2 dagen na levering van de producten zijn verstreken, kan door de klant niet meer gerechtvaardigd worden gereclameerd, tenzij het gebrek ten tijde van de levering bij een zorgvuldige en tijdige controle niet waarneembaar zou zijn geweest. In dat geval moet de klant gebruiker, binnen 2 dagen nadat het gebrek aan de klant bekend is geworden of bekend kon zijn, van het gebrek schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte brengen van het gebrek.

Zonder voorafgaande schriftelijke instemming is gebruiker niet verplicht retourzendingen van de klant te accepteren. In ontvangst name van retourzendingen impliceert in geen geval erkenning door gebruiker van de door de klant opgegeven grond voor retourzending. Het risico ten aanzien van retour gezonden producten blijft berusten bij de klant, totdat de producten door gebruiker zijn gecrediteerd.

Indien de klant een beroep doet op een eventueel overeengekomen garantieregeling doch dat beroep vervolgens ongerechtvaardigd blijkt, heeft gebruiker het recht om de werkzaamheden en kosten van onderzoek en herstel die aan haar zijde uit dat beroep zijn voortgevloeid bij de klant in rekening te brengen conform haar gebruikelijke tarieven, met een minimum van € 100,00.

 

Eigendomsvoorbehoud

Alle door gebruiker te leveren en geleverde producten blijven onder alle omstandigheden eigendom van gebruiker, zolang de klant enige vordering van gebruiker, waaronder in ieder geval de koopprijs, buitengerechtelijke kosten, rente, boetes en enige andere vorderingen zoals genoemd in artikel 3:92, lid 2 BW, niet heeft voldaan.

De klant is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van gebruiker te bewaren.

De klant is niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten, zolang de eigendom daarvan niet op haar is overgegaan, aan derden te verpanden, anderszins te bezwaren of geheel of gedeeltelijk over te dragen, behoudens voor zover die overdracht ter uitoefening van de gebruikelijke bedrijfsactiviteiten van de klant plaatsvindt.

Indien de klant met de nakoming van haar betalingsverplichtingen jegens gebruiker tekort schiet of gebruiker goede grond heeft te vrezen dat de klant in die verplichtingen tekort zal schieten, is gebruiker gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen terug te nemen. De klant zal medewerking verlenen en de gebruiker te allen tijde vrije toegang verlenen tot haar terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de zaken en/of ter uitoefening van de rechten van de gebruiker. Na terugneming zal de klant worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke prijs die de klant met gebruiker was overeengekomen, verminderd met de kosten die voor gebruiker uit de terugneming voortvloeien.

 

Ontbinding en beëindiging

De klant wordt geacht in verzuim te zijn indien deze enige verplichting uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, alsmede indien de klant niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning om binnen een gestelde redelijke termijn alsnog volledig na te komen.

In geval van verzuim van de klant is gebruiker gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding, en onverminderd de haar toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een daartoe gerichte schriftelijke mededeling aan de klant en/of het door de klant eventueel aan gebruiker verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te eisen en/of het eigendomsvoorbehoud in te roepen.

Gebruiker is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de klant surseance van betaling of faillissement aanvraagt of tegen hem aangevraagd wordt of beslag op het geheel of een gedeelte van haar vermogen wordt gelegd. Alle gefactureerde bedragen worden alsdan direct opeisbaar. gebruiker zal vanwege deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

 

Overmacht

Gebruiker is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht. Gedurende de periode waarin sprake is van overmacht worden de verplichtingen van gebruiker opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht de nakoming van de verplichtingen door gebruiker niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat ter zake enige gehoudenheid tot schadevergoeding zal bestaan.

Onder het begrip ‘overmacht’ als bedoeld in dit artikel wordt in ieder geval verstaan, onvoorziene omstandigheden, ook van economische aard, welke buiten schuld of toedoen van gebruiker zijn ontstaan, zoals onder andere ernstige storing in het bedrijf, noodgedwongen inkrimping van de productie, stakingen en uitsluitingen, zowel bij gebruiker als bij toeleveringsbedrijven, oorlog, vijandelijkheden, staat van beleg, mobilisatie, hetzij in Nederland hetzij in enig ander land waar eventuele vestigingen van gebruiker of van toeleveringsbedrijven zijn gevestigd, vertragingen in het transport of vertraagde of foutieve levering van zaken of materialen of onderdelen door derden waaronder begrepen toeleveringsbedrijven van gebruiker.

Indien gebruiker bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Gebruik leenfietsen

Bij het aanbieden van een reparatieobject kan de klant, zolang de voorraad strekt, gebruik maken van een leenfiets. Hiervoor kunnen kosten voor in rekening worden gebracht.

Het is de plicht van de klant de leenfiets zo spoedig mogelijk weer terug te brengen als de reparatie afgerond is. Dit omdat de volgende klant vaak al weer een reservering voor die fiets heeft. Houdt u daar alstublieft rekening mee. Neem contact met ons op als u afspraken niet kunt nakomen. Bij het niet snel terugbrengen van een leenfiets brengen wij kosten in rekening wegens huurkostenderving.

 

Deze fietsen zijn niet verzekerd voor diefstal en /of schade. Het gebruik hiervan is op risico van de klant. De leenfiets moet worden ingeleverd in staat waarin de fiets werd ontvangen.

Eventuele schade dient direct bij inlevering gemeld te worden aan de gebruiker en zal worden doorberekend worden aan de klant.

Bij diefstal van een leenfiets dient de klant dit direct te melden aan gebruiker. De klant is verantwoordelijk voor de dagwaarde van de gehuurde fiets.

 

Gebruiker behoudt het recht een leenfiets te weigeren.

Huurfietsen

Indien voorradig kan er een fiets of E-bike worden gehuurd bij TWC Jac. Den Boer

 1. Huurfietsen kunnen via de mail – info@tweewielercentrumdenboer.nl of telefonisch onder nummer 033-2771278 gereserveerd worden, u dient vooraf de verschuldigde huursom te betalen.

 2. De huurder is verplicht om zich te legitimeren bij het afhalen van een vervoermiddel.

 3. Gebruiker verplicht zich om het vervoermiddel na betaling in goede staat aan te leveren en de huurder bevestigd het vervoermiddel in goede staat te hebben ontvangen.

 4. De huurder wordt geacht het vervoermiddel als een goed beheerder te verzorgen en blijft te allen tijde aansprakelijk, ook als derden gebruik van het vervoermiddel gemaakt hebben.

 5. Gebruik van het vervoermiddel is volledig voor risico van de huurder en draagt ten volle de wettelijke aansprakelijkheid voor de schade die aan derde wordt toegebracht.

 6. Bij diefstal van het vervoermiddel moet men een politie rapport en desbetreffende fietssleutel aan gebruiker overhandigen. De huurder is verantwoordelijk voor de dagwaarde van het gehuurde object

 7. Bij inlevering vóór het overeen gekomen inlevertijdstip is gebruiker niet verplicht om resterende huur terug te betalen.

 8. Bij inlevering na het overeen gekomen inlevertijdstip wordt de volledige daghuur vermeerderd met het aantal dagen in rekening gebracht + 1 dag extra.

 9. Reparaties in de huurperiode mogen na overleg met gebruiker bij een andere fietsvakhandel ter reparatie aangeboden worden. De hieruit voorvloeiende kosten zijn voor huurder, tenzij dit vooraf is overlegd met gebruiker.

 10. De huurder is aansprakelijk voor de schade aan het vervoermiddel toegebracht in de door hem gehuurde periode en zal zowel de reparatiekosten als de noodzakelijke vervanging van beschadigde onderdelen dienen te vergoeden. Dit geldt ook wanneer de fiets met een lekke band wordt teruggebracht.

 11. De bagagedrager kan max. 15kg. als ballast meedragen, bij overbelasting wordt de schade hieruit voortvloeiend worden doorberekend aan de huurder.

 12. De huurder mag, zittend op het vervoermiddel, zich niet buiten de verharde weg en fietspaden begeven, en dus ook niet op het strand fietsen.

 13. Bij verlies van de sloten en/of sleutels zullen de kosten worden doorberekend aan de huurder.

 14. Het vervoermiddel kan in geval van schade opgehaald worden door gebruiker, doch dit wordt op regie basis doorberekend aan de huurder.

 15. Schade voortvloeiend uit normale slijtage wordt uiteraard niet doorberekend aan de huurder.

 16. Bij verlenging van de huurperiode wordt de aantal gewenste dagen + een dag extra huur berekend.

 17. Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, is de huurder de volgende annuleringskosten verschuldigd:
  - Annuleren tot 14 dagen voor aanvang van de huurperiode is kosteloos
  - Tot 7 dagen voor aanvang van de huurperiode bedragen de annuleringskosten 50% van de
  huursom.
  - Bij annuleren binnen 7 dagen voor aanvang van de huurperiode bedragen de
  annuleringskosten 100% van de huursom.

 18. De Borgsom voor een elektrische huurfiets/leenfiets bedraagt €75 en dient vooraf betaald te worden.
 19. Annuleren dient u schriftelijk/per email te doen. Tenzij anders overeengekomen na persoonlijk contact ons.

 20. Annuleren bij een hele duidelijke, geldige reden, eenmalig kosteloos kan, indien de huurperiode wordt verplaatst naar een andere datum binnen hetzelfde kalenderjaar. Mocht u dan wederom willen annuleren, dan is dat niet meer kosteloos en hanteren wij bovenstaande annuleringskosten!

 21. Zowel de huurder als de verhuurder kan wegens (extreme) weersomstandigheden de reservering annuleren. Hierover dient vóór aanvang van de huurperiode contact met elkaar te zijn. In dit geval is sprake van overmacht en worden er geen annuleringskosten in rekening gebracht.

 22. Gebruiker behoud het recht een huurfiets te weigeren.

 

Schadetaxatie

Klant kan een object aanbieden voor het begroten van een schade.

Er wordt door gebruiker een schadebegroting / offerte gemaakt met alle zichtbare schade en/ of gebreken.

De geldigheid van een schadetaxatie rapport is 3 maanden.

Klant dient eventuele verborgen schade te melden bij aanbieding van het object.

De kosten voor het begroten zijn 10% van het totale schadebedrag met een minium van € 50,-

Deze kosten worden bij reparatie of vervaning van het object verrekend.

Gebruiker is niet aansprakelijk voor afhandeling / uitkering van het schadebedrag wat door derde wordt vergoed.

Offertes en prijsnoteringen binden gebruiker niet, en gelden slechts als een uitnodiging tot het geven van een opdracht, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Indien de opdrachtgever bij de opdracht vraagt om de oude onderdelen dan krijgt hij die na het vervangen in zijn bezit. Als de opdrachtgever niet, of niet op tijd, om de onderdelen heeft gevraagd, dan worden de vervangen onderdelen eigendom van gebruiker, zonder dat de opdrachtgever een vergoeding hiervoor krijgt.

Aansprakelijkheid

Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de klant lijdt, indien en voor zover die schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevenden van gebruiker.

De totale aansprakelijkheid van gebruiker zal in alle gevallen zijn beperkt tot vergoeding van directe schade, waarbij het totale door gebruiker aan de klant te betalen bedrag uit hoofde van eventuele ongedaanmakingsverplichtingen en vergoeding van schade nimmer meer zal bedragen dan maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW).

Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, indien en voor zover de klant zich tegen de desbetreffende schade heeft verzekerd dan wel in redelijkheid had kunnen verzekeren.

 

Geschillen en toepasselijk recht

Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden dan dient de uitleg van die bepaling(en) plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Op een met gebruiker gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Buitenlandse wetgeving en verdragen waaronder het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 (Weens Koopverdrag) is uitgesloten.

Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op deze overeenkomst of die uit deze overeenkomst voortkomen, zullen in eerste aanleg worden beslecht door uitsluitend de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de gebruiker ten tijde van het sluiten van deze overeenkomst is gevestigd.


Terug
Deel het met uw vrienden!

Vakantie

Wij zijn gesloten vanaf maandag 29 julit t/m zaterdag 17 augustus 2024

Klik voor meer info>


Openingstijden

Maandag:  8.30-12.30 13.30-18.00
Dinsdag:  8.30-12.30 13.30-18.00
Woensdag:  Gesloten
Donderdag:  8.30-12.30 13.30-18.00
Vrijdag:  8.30-12.30 13.30-18.00
Zaterdag:  8.30-16.00
Zondag:  Gesloten
 
Afwijkende openingstijden staan vermeld onder Nieuws.

Vrijdagavond alleen op afspraak geopend.


Contactgegevens

Facebook


Financiering